1 Iunie - O zi pentru toti copiii!
Peste 1.000 de cadouri se pregatesc pentru a face o bucurie mare copiilor de ziua lor.
Cadouri, cadouri, cadouri si o multime de surprize!
STATUTUL ASOCIATIEI SUFLET MAI BUN

ART. 1 Se constituie, în temeiul OG 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare si potrivit prezentului Statut, Asociaţia SUFLET MAI BUN  denumită prescurtat pe parcursul prezentului statut: Asociaţia.


ART. 2  Asociaţia SUFLET MAI BUN  este persoana juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit OG 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, avînd ca membri fondatori pe:

1. SPÎNU ALEXANDRU, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MH nr. 298815, domiciliat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihai Eminescu nr. 44, bl. E10, sc. 1, etaj 4, ap. 10  judeţul Mehedinţi.

2. VOICU MIHĂIŢĂ, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria RT nr. 303201, domiciliat în Bucureşti, str. Doamna Ghica, nr. 6, bl. 3, sc. D, etaj 2, ap.127., sector 2.

3. SPÎNU VIRGINIA, cetăţean român, posesor al cărţii de identitate seria MH nr. 200347, domiciliat în Drobeta-Turnu-Severin, str. Mihai Eminescu nr. 44, bl. E10, sc. 1, etaj 4, ap. 10  judeţul Mehedinţi.


ART. 3. Asociaţia SUFLET MAI BUN  este persoana juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 81574 din  19.02.2010 eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul Relaţii cu Publicul si Cooperare cu ONG.


ART. 4. Asociaţia SUFLET MAI BUN  este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, cu beneficiu public.


ART. 5 Asociaţia  SUFLET MAI BUN  se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.


ART. 6. Sediul.
(1) Sediul asociaţiei este în Bucureşti, str. Maica Domnului, nr. 19, etaj. 1, ap. 2, sector 2.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza deciziei Consiliului Director.


ART. 7 Afilierea.
(1) Asociaţia poate deschide filiale si în alte localităţi sau judeţe din ţară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţi si persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus;
(2) Filiala este condusă de un Consiliul Director propriu, alcătuit din 3 membri;
(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul Director prin actul constitutiv al ei şi se pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza Deciziei Consiliului Director al Asociaţiei.


ART. 8. Scopul.

 1. Membrii Asociaţiei SUFLET MAI BUN  doresc să se asocieze în scopul: iniţierii de programe sociale destinate persoanelor defavorizate; campanii pentru responsabilitate civică şi socială; încurajarea voluntariatului; susţinerea de campanii cu caracter ecologic şi de apărare a mediului; susţinerea sportului românesc şi a turismului.

 


ART. 9 Activităţi.

 1. Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îsi propune realizarea următoarelor activităţi:

a) Realizarea si editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, brosuri, programe informatice şi alte materiale informative.
b) Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, expoziţii, târguri, precum şi organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii.
c) Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate, în domeniile sociale, dezvoltării constiinţei civice precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică, potrivit legii.
d) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate.
e) Dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării.
f) Alte activităti prevăzute de lege, potrivit scopului Asociaţiei.


ART. 10  Membrii.
(1) Asociaţia este compusă din:
a) Membri;
c) Colaboratori voluntari;
d) Personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii;
(2) Poate deveni membru al Asociaţiei SUFLET MAI BUN  orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens.
(3) Calitatea de membru se dobândeste prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.
(4) Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puţin 3 membri ai Asociaţiei sau la o perioadă de inactivitate mai mare de 3 luni, fără justificare.


ART. 11 Drepturile si obligaţiile membrilor.
(1) Membrii Asociaţiei SUFLET MAI BUN  au următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Să participe la activităţile organizate de Asociaţie,
 2. Să facă propuneri;
 3. Să aleagă şi să fie alesi în organele de conducere;
 4. Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere.
 5. Să acţioneze pentru cresterea prestigiului Asociaţiei.
 6. Să înfiinţeze filiale locale sau judeţene ale Asociaţiei;
 7. Să nu întreprindă acţuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
 8. Să contribuie periodic cu o anumită sumă pentru realizarea acţiunilor Asociaţiei;

ART. 12 Structura.
(1) Organul  de  conducere  al  Asociaţiei  SUFLET MAI BUN este  Adunarea generală, alcătuită din totalitatea asociaţilor.
(2) Organul executiv al Asociaţiei SUFLET MAI BUN este Consiliul Director.
(3) Organul de reprezentare a Asociaţiei SUFLET MAI BUN este reprezentat de Preşedinte şi Secretar General.
(4) Organul  de  control  al  Asociaţiei  SUFLET MAI BUN  este  cenzorul Asociaţiei.

(5) Adunarea Generală
            5.1. Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor Asociaţiei.
5.2. Adunarea generală se întruneste anual sau ori de câte ori este nevoie.
5.3. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director cu cel puţin o lună înainte.
            5.4. Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:
a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
c) alegerea Presedintelui, şi a cenzorului;
d) modificarea Statutului.
e) alege şi revocă membri Consiliului Director;

5.5. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii Asociaţiei.

(6) Consiliul Director
6.1. Consiliul Director al Asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

 1. Stabilirea strategiei şi a programelor Asociaţiei în concordanţă cu Strategia adoptată de Adunarea Generală;
 2. Înfiinţarea de  filiale;
 3. Încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei;
 4. Elaborarea regulamentului intern de funcţionare a Asociaţiei şi filialelor sale;
 5. Dispune angajarea în funcţii plătite;
 6. Îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
 7. Schimbarea sediului Asociatiei;

6.2. Membrii fondatori fac parte de drept din Consiliul Director al Asociaţiei;
6.3. Calitatea de membru al Consiliului Director se obţine prin alegerea de către Adunarea Generală la propunerea a cel puţin 3 (trei) membri din Consiliul Director
6.4. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie;
6.5. Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată.
6.6. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă decizii cu o jumătate plus unul din voturi.
6.7. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
6.8. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

 
(7) Presedintele.
7.1. Presedintele Asociaţiei SUFLET MAI BUN  are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.
b) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei.
c) conduce Consiliul Director si prezidează Adunarea Generală.
d) îndeplineste orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
7.2. În lipsa Presedintelui Asociaţiei, Consiliul Director desemnează un înlocuitor.

(8) Secretarul General.
8.1. Secretarul General al Asociaţiei SUFLET MAI BUN  are următoarele atribuţii:
a) răspunde de activitatea de registratură şi secretariat a Asociaţiei;.
b) redactează procesele-verbale şi celalalte documente de lucru ale Asociaţiei.
8.2. Atribuţiunile Secretarului General se completează cu prevederile statutare privind atribuţiunile membrilor Consiliului Director.


ART. 13 Patrimoniul.
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei SUFLET MAI BUN  este de 600 lei, constituit prin depozit bancar.
(2) Patrimoniul Asociaţiei este alcătuit din:
a) cotizaţii, contribuţii, donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la
bugetele locale, sponsorizări, mosteniri;
b) activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanţă  cu scopul Asociaţiei.
c) înfiinţarea de societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleasi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei.
d) alte venituri prevăzute de lege.


ART. 14 Controlul financiar.
(1) Controlul financiar al Asociaţiei se realizează de către cenzor;
(2) În realizarea competenţelor sale  cenzorul:

 • Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 • Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director;
 • Poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director, conforme legilor.

ART. 15 Modificarea statutului.
(1) Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale.
(2) Prezentul Statut redactat în limba română, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea Generală de constituire si intră în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Sector 2


ART. 16 Dizolvarea.

  • Dizolvarea Asociaţiei necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. În caz de dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală.
  •  În afara de votul Adunarii Generale, pentru dizolvarea Asociaţiei este nevoie si de votul a 2/3 din membrii Consiliului Director si jumatate plus unu din Membri Fondatori.